Nalaten

Nalaten aan JDRF Nederland

We denken er natuurlijk liever niet over na, maar als er iets zeker is in het leven, is het dat er op enig moment een einde aan komt. Natuurlijk willen we dat dat einde volgt na een lang, gelukkig, en zo gezond mogelijk leven. We willen ook dat onze nabestaanden een goede toekomst hebben. Daarom sluiten steeds meer mensen een testament af waarin zij vastleggen wat er met hun nalatenschap dient te gebeuren na hun overlijden. En steeds meer mensen nemen daarin ook een of meerdere goede doelen zoals JDRF Nederland in op. Dat doen ze omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan een wereld zonder type 1 diabetes. Een nalatenschap aan JDRF Nederland helpt ons om het beste wetenschappelijke onderzoek, wereldwijd, te financieren. Zo willen wij zorgen dat mensen met type 1 diabetes nu, en in de toekomst een gezonder, langer en gelukkiger leven kunnen leiden.

Wat verstaan we onder nalaten?

Simpel gezegd is nalaten het overdragen van bezittingen (en schulden) na het overlijden. In de Nederlandse wet is het zo bepaald dat het nalatenschap van iemand die overleden is wordt doorgegeven aan de familie, tenzij de overledene iets anders heeft bepaald in zijn of haar testament. Je bepaalt zelf in je testament wie wat krijgt na je overlijden. Een groot voordeel van het opnemen van een goed doel, zoals JDRF Nederland, in je testament is dat je gift volledig is vrijgesteld van erfbelasting.

Verschillende manieren van nalaten

Er zijn twee manieren waarop je kunt nalaten aan JDRF Nederland:
• Met een erfstelling kun je JDRF Nederland (mede-)erfgenaam maken.
• Met een legaat kun je aan JDRF Nederland een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaten.

 

 1. Erfstelling
  Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat door middel van een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Met een erfstelling kun je één of meerdere erfgenamen benoemen. Dit kan een persoon zijn, maar ook een organisatie zoals JDRF Nederland. Als je JDRF Nederland tot mede-erfgenaam benoemt, dan wordt je nalatenschap verdeeld tussen alle erfgenamen.
  Benoem je JDRF Nederland tot je enige erfgenaam, dan erven wij alle rechten, plichten, geld en spullen. We zijn dan verplicht alle nalatenschappen beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat wij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld als de schulden in een nalatenschap groter zijn dan de baten.
 2. Legaat
  Wil je liever een vastgesteld geldbedrag, of een bepaald goed nalaten?
  Dan kun je een legaat of meerdere legaten opnemen in je testament. Een legaat kan elke omvang hebben. Je kunt met een legaat bijvoorbeeld een geldbedrag van 10.000 euro nalaten of een bepaald goed, zoals een schilderij, schenken aan JDRF Nederland. 
  De legaat wordt dan van de verdere erfenis afgetrokken, waarbij de erfgenamen het restant verdelen.

Er zijn ook combinaties mogelijk van erfstelling en legaten. Een notaris kan je adviseren wat het beste bij je wensen en situatie past. Het uiteindelijke testament dient ook door een notaris opgemaakt en getekend te worden.

Meer informatie over nalaten is te lezen op onderstaande internetpagina’s.  

Goede Doelen Nederland
Testamenttest.nl
Notaris.nl – Schenken, Erven en Nalaten

Persoonlijk contact

We kunnen ons ook goed voorstellen dat je eerst persoonlijk contact met ons wilt voor je besluit JDRF Nederland in je testament op te nemen. Misschien dat je meer wilt weten over onze werkwijze, of het wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes dat we in Nederland of daarbuiten mogelijk maken. Claudia Vonk, directeur van JDRF Nederland, maakt graag een afspraak met je. Je kunt haar bereiken via ons algemene telefoonnummer (+31 30 662 82 60) of via mail t.a.v. Claudia Vonk naar info@jdrf.nl

Global Legacy Challenge

Mocht je besluiten JDRF Nederland in je testament te willen opnemen, dan kun je je bij ons aanmelden om mee te doen met de Global Legacy Challenge, in het leven geroepen door onze wereldwijde organisatie JDRF International. De Global Legacy Challenge betekent dat voor elke nalatenschap die vóór 30 juni 2019 bij ons wordt gemeld, een wereldwijde groep van betrokken anonieme donateurs $1000 aan JDRF schenkt. Daardoor wordt niet alleen later, maar ook nu meer wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes mogelijk gemaakt. Ook als je JDRF Nederland al hebt opgenomen in je testament, maar dat nog niet bij ons kenbaar hebt gemaakt, kun je hieraan deelnemen. Wij hebben daarvoor geen afschrift van je testament of andere complexe documenten nodig als bewijs, alleen je woord! Het enige dat je namelijk hoeft te doen is het formulier invullen en daarmee aan ons melden dat je JDRF Nederland opneemt in je nalatenschap. Dat is alles. En daarbij draag je niet alleen later, maar ook nu direct bij aan wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes.

Hier kun je het formulier invullen.