Organisatie

Privacyverklaring

JDRF Nederland, gevestigd aan de maanlander 47 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Maanlander 47
3824 MN Amersfoort
033-2003148

info@jdrf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

JDRF Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (als je deze aan ons hebt verstrekt):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JDRF Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Fotografie en video

JDRF Nederland kan tijdens evenementen foto’s of video’s maken die dienen als binding met de deelnemers, dan wel ter promotie van toekomstige evenementen. Als je deelneemt aan een evenement kun je aangeven of je wel of niet gefotografeerd of gefilmd wil worden. Kom je jezelf tegen op materiaal en wil je dat dit verwijderd wordt? Stuur dan een email naar info@jdrf.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JDRF Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Fotografie en video ter verslaglegging van onze evenementen
 • Op basis van toestemming
 • Op basis van gerechtvaardigd belang
 • Op basis van algemeen belang/openbaar gezag
 • Op basis van de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld als je een donatie doet)
 • Op basis van wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

JDRF Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JDRF Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

JDRF Nederland verstrekt uitsluitend aan derden (leveranciers) en alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven of dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JDRF Nederland maakt gebruik van een aantal cookies, zoals Google Analytics, YouTube en Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JDRF Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jdrf.nl onder vermelding van AVG.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

JDRF Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan je hier indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JDRF Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (info@jdrf.nl).

Wijzigingen in de privacy verklaring

Als er wijzigingen zijn in de privacy verklaring van JDRF Nederland die van grote invloed zijn op de personen waarvan wij gegevens verwerken, worden deze via email gecommuniceerd naar alle personen van wie we gegevens verwerken.