Organisatie

Meldpunt Integriteit

JDRF

Meldpunt Integriteit

Stichting JDRF Nederland (JDRF) hanteert een integriteitsbeleid met als doel goede omgangsvormen te stimuleren en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Melders die handelen overeenkomstig dit beleid, kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. Het beleid is erop ingericht om meldingen zorgvuldig af te handelen en in voorkomend geval repressieve en/of preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Doel

Het doel van het integriteitsbeleid van JDRF is er op gericht goede omgangsvormen te stimuleren en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd wordt serieus omgegaan met vermoedens van misstanden en schendingen in het geval deze zich voordoen. Het integriteitsbeleid biedt alle partijen die op enige wijze betrokken zijn bij JDRF (medewerkers en/of externen) de mogelijkheid om vermoedens van misstanden en schendingen te melden. Het doel van het beleid is meldingen zorgvuldig af te handelen en repressieve en/of preventieve maatregelen te nemen (als gevolg van een melding).

Veilig melden

Het integriteitsbeleid is bedoeld voor situaties waarin het onderling uitspreken van een probleem geen oplossing biedt of zich een situatie voordoet met grote financiële, persoonlijke of imagorisico’s. Melders die handelen overeenkomstig dit beleid, kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen. Maatregelen tegen melders die een oprechte melding doen, zijn een ernstige schending van het integriteitssysteem. Passende acties worden dan ondernomen om de arbeidsrechtelijke positie van de melder te beschermen, degenen die verantwoordelijk zijn voor de tegenmaatregelen worden mogelijk gestraft.

Soorten schendingen

Binnen het integriteitssysteem wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten van ongewenste omgangsvormen:

 • Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele benaderingen, verzoeken om seksuele gunsten, ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.
 • Discriminatie: hierbij kan gedacht worden aan discriminatie op basis van: ras, godsdienst, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid.
 • Pesten: bij pesten is er sprake van bewust pijn doen of nadeel toebrengen. Cyberpesten en het plaatsen van (bewerkte) foto's of filmpjes op internet zijn nieuwe vormen van pesten. Pesten gebeurt vaak anoniem en in het geniep. Daardoor veroorzaakt dit ongewenste gedrag extra stress bij het slachtoffer. Iedereen kan slachtoffer worden van pesten.

Melden van (vermoedelijke) schendingen

Een meldpunt voor (vermoedelijke) schendingen moet vertrouwelijk en laagdrempelig zijn. Het meldpunt is voor iedereen beschikbaar. Belangrijk uitgangspunt is dat de melder ten alle tijden wordt betrokken bij het vervolgproces na eerste contact. De melder kan verzoeken zijn/haar identiteit niet bekend te maken. Hij/zij kan dit verzoek te allen tijde herroepen. De anonimiteit van de melder is gewaarborgd, totdat op enig moment het meldpunt op grond van de wet verplicht wordt de naam te openbaren. In dat geval gaat de leidinggevende de melder hiervan onmiddellijk en voordat openbaring van de naam van de melder plaatsvindt, op de hoogte stellen.

Voor een melder hebben wij het volgende meldpunt:

Meldingsproces

Hieronder wordt toegelicht hoe een persoon een (vermoeden van) een misverstand of schending kan melden aan JDRF.

 1. Melding bij het meldpunt;
 2. Het meldpunt gaat in overleg met de directeur (of de voorzitter van het bestuur in geval het een melding over de directeur betreft);
 3. Vooronderzoek vindt plaats om te bepalen of de melding onderzoekwaardig is;
 4. In gezamenlijkheid (directeur, vertrouwenspersoon, belanghebbende) wordt besloten of onderzoek wordt verricht. Mocht, naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek, worden besloten corrigerend te handelen, dan neemt de directeur hiervoor het uiteindelijke besluit.

Publicatie in het jaarverslag

In het jaarverslag worden de volgende zaken vermeld in relatie tot integriteit:

 • Aantal meldingen/schendingen
 • Aard van meldingen/schendingen
 • De afhandeling van meldingen/schendingen
 • Reflectie op eigen integriteitsbeleid

Zie ook: Integriteitsbeleid Stichting JDRF Nederland